บริบทกลุ่ม

บริบทของกลุ่มผึ้งทองฟาร์ม บ้านนาลับแลง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์


น้ำผึ้งแท้บริสุทธิ์ เป็นยาอายุวัฒนะ เป็นคำบอกกล่าวมานาน คนเราได้ใช้น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพทั้งเป็นส่วนผสมยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ ในปี ๒๕๒๗ แนวนโยบายรัฐบาลให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ซึ่งในธรรมชาติ มีดอกไม้มากมาย และมีดอกไม้หลายชนิดที่มีน้ำหวาน ซึ่งน้ำผึ้งนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งได้ จึงดำเนินการเลี้ยงเพื่อเก็บน้ำผึ้งจากดอกไม้ในธรรมชาติ ผลิตเป็นน้ำผึ้งสำหรับคนเราใช้ในการบริโภคต่อไป
การดำเนินการเลี้ยงผึ้งเพื่อให้ได้คุณภาพ ทางราชการกำหนดให้เป็นสถานที่ประกอบการ มีชื่อ ผึ้งทองฟาร์ม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล ป่าคาย อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ โดยนาย สืชัย น้อยท่าช้าง เป็นผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีผึ้ง ๒๐๐ ลัง
น้ำผึ้งเกิดจากความอุตสาหะของผึ้ง ที่ไปเก็บรวบรวมน้ำหวานจากดอกไม้หรือเกสรของต้นไม้ เช่นน้ำหวานจากเพลี้ย เป็นต้น เมื่อผึ้งงานพบน้ำหวาน จะดูดมาเก็บไว้ ซึ่งมีเอนไซม์จากต่อมน้ำลาย คือเอนไซม์อินเวอร์เทสมาทำให้น้ำผึ้งหวาน มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี เปลี่ยนเป็นน้ำตาลในน้ำหวานจากดอกไม้เป็น น้ำตาลอินเวอร์ทซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พบตามธรรมชาติ ผึ้งจะนำน้ำหวานมาบรรจุไว้ในหลอดรวงผึ้ง การบ่มน้ำผึ้งให้สุก ผึ้งจะกระพือปีกเพื่อระบายความร้อน น้ำหวานจะข้นเหนียว เป็นน้ำผึ้งสุก ผู้ประกอบการจะใช้น้ำผึ้งในถังบรรจุน้ำผึ้งและบรรจุขวดจำหน่ายต่อไป


เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งธารทิพย์ ผลิตโดย ผึ้งทองฟาร์ม นาย สืบชัย น้อยท่าช้าง ผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน ได้รับการอบรมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ (ผึ้งโพรงฝรั่ง) จากสำนักงานเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับการอบรมปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและอนุมัติใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับผู้ประกอบการจากสำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่๖และสำนักปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเครื่องหมาย GAP และได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของส่วนราชการที่สนับสนุนส่งเสริม เช่น ปฏิบัติตามเกณฑ์ของมาตรฐานฟาร์มผึ้ง และสมัครเข้าร่วมโครงการ Primary GMP ได้พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และในโอกาสที่มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ ได้เตรียมผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
ผึ้งทองฟาร์ม เป็นฟาร์มผลิตน้ำผึ้งด้วยวิธีการเลี้ยงผึ้งจากการเพาะตัวอ่อน จนกลายเป็นผึ้งงานที่แข็งแรง..พร้อมที่จะบินออกไปหาเกสรของดอกไม้ พันธุ์ต่างๆ ตามฤดูกาลฟาร์มนี้เน้น..การผลิตน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศและในตลาดภายในประเทศ เราๆท่านๆรู้จักผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งกันมานานครับ..ผสมเครื่องดื่ม ผสมยาแผนโบราณ เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ประทินผิว และอื่น ๆ อีกมากมาย